Back 

Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina!

Hier vind je nieuwsberichten omtrent onze maatschappij, de werking, nieuwe projecten, ...

We wensen je veel leesplezier. Heb je een suggestie omtrent een artikel? Of wil je opmerkingen doorgeven of heb je vragen? Contacteer ons gerust.

 

Het visitatierapport van onze maatschappij werd gepubliceerd

Zoals elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen krijgt De Nieuwe Haard periodiek een visitatiecommissie op bezoek, bestaande uit 3 experten. Eind 2019 kreeg de maatschappij bezoek van deze 3 experten om na te gaan of de SHM voldoet aan een aantal doelstellingen, opgelegd in het draaiboek prestatiebeoordeling.

Concreet gaat deze commissie na hoe de maatschappij presteert op vlak van de beschikbaarheid van woningen, de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving, de betaalbaarheid van de woningen, het sociaal beleid, de financiële leefbaarheid van de SHM & de klantgerichtheid.

De resultaten van deze visitatie kan je nalezen op de website van de visitatieraad (www.visitatieraad.be). De visitatoren hebben vastgesteld dat de maatschappij bijzondere inspanningen heeft geleverd om de werking te verbeteren ten opzichte van de doorlichting in 2016. De experten en de Minister van Wonen waarderen de inzet van het bestuur, de directie en het personeel van de maatschappij.

Er zijn echter een aantal doelstellingen waar volgens de visitatiecommissie onvoldoende stappen in de goede richting gezet zijn, of waar reeds initiatieven zijn genomen, waarvan de uitwerking nog niet voldoende zichtbaar is op het terrein. Onze maatschappij dient nog meer in te zetten op het aanpakken en voorkomen van leefbaarheidsproblemen, het betrekken van bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en het wijkbeheer, en het meten van de klantentevredenheid.

Ook op vlak van het onderhoud & herstel, de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het sociaal woningpatrimonium, het bieden van ondersteuning aan bewoners en het beheersen van de kosten kan de maatschappij nog een tandje bij steken.

De grote uitdagingen voor de toekomst, het verder uitgroeien tot een grotere woonmaatschappij in het landschap van de (sociale) huisvesting, met een ambitieus investeringsprogramma & een enorm uitgebreid takenpakket in de ondersteuning en begeleiding van de (kandidaat-)huurders, baren de experten en de Minister echter zorgen.

De Minister is dan ook van mening dat er wat deze punten betreft op korte termijn bijkomende inspanningen moeten geleverd worden. Om de maatschappij hierbij te ondersteunen legt hij in zijn schrijven op dat De Nieuwe Haard zich hiervoor laat bijstaan door een externe dienstverlener die hierin gespecialiseerd is.

De Nieuwe Haard zal hier dankbaar gebruik van maken. De maatschappij blijft zich uiteraard inzetten voor het verbeteren van de eigen werking en de dienstverlening naar de (kandidaat-)huurders.

 

Onze huurders zijn tevreden over onze dienstverlening

De Nieuwe Haard heeft in het voorjaar een tevredenheidsmeting georganiseerd om de tevredenheid van onze huurders omtrent de dienstverlening te meten. 300 huurders kregen een enquête in de bus. Er werden in totaal 67 formulieren ingevuld, 65 op papier en 2 online.

Lees de resultaten van deze bevraging (pdf-2,03kB). Maar een aantal resultaten willen we hier graag al eens op een rijtje zetten:

  • Meer dan 90% van de huurders die de enquête hebben beantwoord geeft aan dat de medewerkers gemakkelijk te bereiken zijn;
  • Meer dan 90% geeft aan dat de medewerkers beleefd zijn;
  • 73% vindt dat De Nieuwe Haard een probleem in de woning snel oplost;
  • 79% geeft aan tevreden te zijn over de uitgevoerde herstellingen;
  • Bijzonder is wel dat quasi elk contact gebeurt via telefoon of door een bezoek aan het loket; de website van de maatschappij wordt zelden geraadpleegd;
  • De huurderskrant wordt voldoende tot heel goed begrepen door bijna 72% van de respondenten;
  • Bijna 91% is tevreden tot zeer tevreden over de dienstverlening van De Nieuwe Haard;
  • De enquête geeft ook duidelijk aan dat de huurders willen geïnformeerd blijven over de plannen en activiteiten en ook hun mening hierover willen geven.
Copyright 2021 by GS