Back 

Ik krijg een woning aangeboden

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we jou een sociale koopwoning of bouwgrond hebben toegewezen, vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of bouwgrond aan te kopen.

Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 4.371 euro (voor sociale koopwoningen) of 1.870 euro (voor sociale bouwgronden).

Daarna breng je je lening in orde.         

Verkoopakte en kosten 

Na de ondertekening van de belofte van aankoop zal je uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen. 

Koop je uiteindelijk de woning of bouwgrond toch niet? Dan krijg je deze waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kunt aantonen.

Sociale woning

Koop je een sociale woning, dan moet je twintig jaar in de woning wonen.

De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

Je mag de woning tijdens die periode niet vervreemden (verkopen, schenken, …) of er een zakelijk recht (vruchtgebruik, opstalrecht, …) op afstaan. 

Leef je deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).

Sociale bouwgrond

Koop je een sociale bouwgrond, dan moet je er binnen vier jaar een woning op bouwen volgens de juiste bouwvolumenormen. 

De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.
Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan ontbinden we de verkoopakte.

Zijn er binnen die vier jaar al werken gebeurd, maar is de woning nog niet winddicht? Bouw je de woning niet volgens de juiste bouwvolumenormen? Dan betaal je ons de schadevergoeding zoals die in de verkoopakte staat.

Je moet ook tien jaar in de woning wonen. Leef je deze verplichting niet na, dan betaal je een schadevergoeding.

Aanvaard je de woning of bouwgrond niet?

Je gaf blijk van interesse in een koopwoning of bouwgrond en je hebt aanvaard om deze woning of bouwgrond te kopen. Bij de toewijzing wil je de woning of bouwgrond toch niet kopen? Dan is dit een weigering. 

Je krijgt het inschrijvingsgeld niet terug en wordt geschrapt uit het register.

Copyright 2021 by GS