Back 

Krijg ik voorrang

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht. Voorbeeld: jij bent ingeschreven op plaats 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou een woning.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. Soms krijg je voorrang op een woning. De wet bepaalt wanneer.

Voorrangsregels

Je leest hier de belangrijkste voorrangsregels:

1.    Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)

Sommige woningen zijn aangepast aan personen met een fysieke beperking. Zij kunnen zo comfortabeler wonen. We verhuren deze woningen dus eerst aan personen die een aangepaste woning nodig hebben. 

2.    Huurders wonen te klein 

Je huurt al een sociale woning bij ons. De woning is nu te klein voor je gezin. Dan krijg je voorrang om te verhuizen naar een grotere woning.
Wanneer een woning te klein is, staat in de wet. Dit zijn de minimale bezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode.  

3.    Huurders moeten hun sociale (assistentie)woning verlaten

Je huurt al een sociale woning bij ons. We verplichten je om te verhuizen naar een andere sociale woning. Dit kan om twee redenen: 

 • Je huurt een woning die aangepast is aan een persoon met een handicap of je huurt een ADL-woning. Maar, de persoon die zo’n aangepaste woning nodig heeft, woont niet langer in de woning. 
 • Je huurt een sociale assistentiewoning, maar de 65-plusser woont niet langer in de woning.

Je krijgt dan voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning. 

4.    Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure 

Je bent een kandidaat-huurder. Je werd door een onterechte beslissing van ons benadeeld bij toewijzing van een woning. De toezichthouder vond onze beslissing niet terecht. Of, je kreeg geen nieuwe beslissing van ons binnen de 30 dagen nadat wij de beoordeling van de toezichthouder ontvingen.
Je krijgt dan voorrang voor een sociale woning. 

5.    Kandidaat-huurders die hun private huurwoning moeten verlaten

Je bent een kandidaat-huurder en huurt een private woning. Je moet deze woning nu verlaten. De wet bepaalt dat je in uitzonderlijke omstandigheden voorrang kan krijgen. Denk je dat je in zo een situatie zit, bespreek het met ons. 

6.    Huurders van onze huisvestingsmaatschappij die te groot of te klein wonen

Een huurder kan te groot of te klein wonen volgens de rationele bezetting van onze maatschappij. Dat wil zeggen dat de woning niet voldoet als we kijken naar de gezinssamenstelling en de fysieke toestand. Deze huurder krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning van onze maatschappij die wel voldoet aan de normen.

7.    Kandidaat-huurders waarbij de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden

Je bent kandidaat-huurder. Je gezin is nog in het buitenland. Je vroeg een gezinshereniging aan of je gaat dit nog doen en meldde dit ook bij je inschrijving. 
Er komt een woning vrij die groot genoeg is voor je hele gezin, maar je gezin is nog niet in België. Dan krijg je nu voorrang om te verhuizen naar een woning die past voor je situatie nu. 

8.    Kandidaat-huurders in één van de volgende situaties:

•    De woning is niet geschikt om in te wonen. De wooninspecteur stelde dit in een proces-verbaal vast. 
•    De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard*.
•    De woning kreeg een conformiteitsonderzoek, had een aantal gebreken en behaalde een aantal strafpunten.
•    De woning staat in een onteigeningsplan.

*Opgelet: in deze situatie krijg je niet automatisch voorrang. Je moet voldoen aan zes voorwaarden. Informeer je hierover bij ons.

9.    Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is

Optionele voorrangsregels

Na toepassing van bovenvermelde verplichte voorrangsregels wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder die:

 • In de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is of geweest is van de stad of gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is.
 • Geen huurovereenkomst heeft met een sociale huisvestingsmaatschappij.

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan in volgende situaties:

 • Een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een dakloze die een OCMW aan de SHM voordraagt
  • Of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
  • Of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voortgedragen
 • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omtandigheden kan inroepen.

 

Copyright 2021 by GS